Extra large avatar

รองศาสตราจารย์ ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

Assoc . Prof. Khwantri Saengprachatanarug

Agricultural Engineering : วิศวกรรมเกษตร

Academic Qualifications

Ph.D.: Agricultural Engineering Kagoshima University

M.Sc.: Production System Engineering The University of the Ryukyus

วศ.บ.: วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ (Research interests):

หนังสือ/ตำรา (Academic Book)
ผลงานการตีพิมพ์ (Publication)
งานวิจิย (Research)
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
(Research Benefit)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Research Licence)

หนังสือ/ตำรา (Academic Book)

ชื่อตำรา: ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ UAV imagery for smart agricultural engineering (2023-04-30) , Vol.0
ชื่อตำรา: เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์สำหรับสมาร์ทฟาร์ม Tractor technology for smart farm (2017-12-02) โรงพิมพ์ แอนนา ออฟเซต , Vol.0

ผลงานการตีพิมพ์ (Publication)

Scopus

งานวิจิย (Research)

การทำนายและจำแนกปริมาณพลังงานในต้นอ้อยมีชีวิตสำหรับการพัฒนาพันธุ์อ้อย ด้วยแสงวิสิเบิล-เนียร์อินฟราเรดคลื่นสั้น
Prediction and classification of energy content in growing cane stalks for breeding programmes using visible and shortwave near infrared
แหล่งลงทุน (Funds): กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) , ประจำปีงบประมาณ (BUDGET YEAR):2022
Start 2021-10-01 : End 2022-09-30
การประเมินแปลงอ้อยสำหรับการตัดสินใจไว้ตอของเกษตรกรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ
Assessing sugarcane plots for stump farmer decision making using aerial imagery from unmanned aerial vehicles
แหล่งลงทุน (Funds):Fundamental faund 2566 , ประจำปีงบประมาณ (BUDGET YEAR):2023
Start 2022-10-01 : End 2023-09-30
เครื่องตัดหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า
Cassava root cutting machine
แหล่งลงทุน (Funds): สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) , ประจำปีงบประมาณ (BUDGET YEAR):2023
Start 2023-03-02 : End 2024-03-01
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3
Increasing Production Efficiency of Important Crop of the Northeastern 3rd year
แหล่งลงทุน (Funds): โปรแกรมวิจัย (Research Program) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ประจำปีงบประมาณ (BUDGET YEAR):2023
Start 2023-02-20 : End 2024-02-19
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์เหง้าติดหัวและหัวติดเหง้าของเครื่องสับเหง้ามันสำปะหลังแบบเลื่อย ทรงกระบอก
Factors affecting on loss and trash of cassava tuber cutting by cylinder saw
แหล่งลงทุน (Funds): Fundamental fund , ประจำปีงบประมาณ (BUDGET YEAR):2022
Start 2022-01-01 : End 2022-12-31

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์(Research Benefit)

วิธีประมวลผลเพื่อหาช่วงความสูงของพืชในแปลงที่สนใจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ : บริษัท เอชจีโรบอติกส์ จำกัด
Start 2022-05-01 : End 2023-04-30
โครงการสร้างผู้ประกอบการให้บริการรถตัดอ้อย
หน่วยงานที่นำไปใช้ : บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ เอเชียจำกัด
Start 2022-07-07 : End 2022-12-07
โครงการแพลตฟอร์มหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับสำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน
หน่วยงานที่นำไปใช้ : บ.นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด จ.บุรีรัมย์
Start 2021-08-02 : End 2021-11-27
แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการคิวรถตัดอ้อย
หน่วยงานที่นำไปใช้ : บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด
Start 2020-06-01 : End 2021-05-31
โครงการแพลตฟอร์มหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับสำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน
หน่วยงานที่นำไปใช้ : บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด
Start 2020-02-10 : End 2020-04-30

ทรัพย์สินทางปัญญา (Research Licence)

อนุสิทธิบัตร : วิธีประมวลผลเพื่อหาความสูงของผิวดินจากระดับน้ำทะเลที่ปกคลุมด้วยพืชโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา : 21214

วันที่ยื่นคำขอ 2022-02-11

วันที่หมดอายุ 2028-03-10

อนุสิทธิบัตร : วิธีประมวลผลเพื่อหาช่วงความสูงของพืชในแปลงที่สนใจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา : 19902

วันที่ยื่นคำขอ 2021-09-09

วันที่หมดอายุ 2027-09-08

อนุสิทธิบัตร : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเก็บข้อมูลพืชไร่ (Progressive Web App for Crop Field Data Collection)
เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา : ว1.009148

วันที่ยื่นคำขอ 2021-05-11

วันที่หมดอายุ 2031-05-27

อนุสิทธิบัตร : เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์สำหรับสมาร์ทฟาร์ม
เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา : ว.41741

วันที่ยื่นคำขอ 2018-08-03

วันที่หมดอายุ 2028-09-21

อนุสิทธิบัตร : เครื่องวัดคุณภาพและน้ำหนักอ้อยแบบพกพา
เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา : 13281

วันที่ยื่นคำขอ 2017-03-28

วันที่หมดอายุ 2023-03-27