อ. ดร. นรวิชญ์ ตันมิตร
Mr. Norrawit Tonmitr
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Electrical Engineering, Materials Structural and Energy Engineering, University of the Ryukyus Japan, 2564
    M.Eng. ,Electrical and Electronic Engineering, University of the Ryukyus Japan, 2561
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2558