อ. ดร. สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ
Mr. Somboon Sukpancharoen
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Computational Algorithms, Process Optimization and Control, Machine Learning, Thermal Analysis, Renewable Energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2561
    วศ.ม. ,, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2554
    วศ.บ. ,, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2552