อ. ดร. สรอรรถ ธนูศิลป์
Mr. Sora-at Tanusilp
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Sustainable Energy and Environmental Engineering, Osaka University Japan, 2562
    M.Eng. ,Sustainable Energy and Environmental Engineering, Osaka University Japan, 2560
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556