อ. ดร. อาทิตย์ ภูผาผุด
Mr. Arthit Phuphaphud
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2564
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2561
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559