อ. ดร. ภูมิภัทร จึงเจริญ
Mr. Phoomipat Jungcharoen
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Magnetic nanoparticles, Nanofibers, Groundwater remediation, Medical therapy, X-ray Magnetic Circular Dichroism (XMCD), X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), Electrospining

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Earth and Environmental Sciences, University of Rennes 1 France, 2564
    วท.ม. ,การจัดการสารอันตรายและสิ่่งแวดล้อม (นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2560
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2558