อ. ดร. คมกริช จันทรเสนา
Mr. Komkrit Juntaracena
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2564
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2555