ผศ. ดร. วรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช
Asst. Prof. Worapong Lohpaisankrit
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Water Resources Engineering and Management, Flood Control and Forecasting, River Hydraulic Engineering and Sediment Transport, Climate Change Impacts on Water Resources, Machine Learning for Water Resources Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Dr.-Ing. ,Civil Engineering, Technische Universität Braunschweig Germany, 2561
    M.Eng. ,Water Engineering and Management, Asian Institute of Technology Thailand, 2555
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2545