อ. ดร. วรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช
Mr. Worapong Lohpaisankrit
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Dr.-Ing. ,Civil Engineering, Technische Universität Braunschweig Germany, 2561
    M.Eng. ,Water Engineering and Management, Asian Institute of Technology Thailand, 2555
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2545