อ. ดร. กฤษณรัช นิติสิริ
Mr. Krisanarach Nitisiri
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Scheduling theory, Engineering simulation, Computer-aided industrial optimization problem, Machine learning for industry

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Industrial Administration, Tokyo University of Science ๋Japan, 2563
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2558
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547