อ. ดร. ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์
Mr. Tanawut Tantisopharak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Radar, Remote Sensing, Microwave Sensors, Smart Antennas

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2558
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2552
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2548