ผศ. ดร. อำพล วงศ์ษา
Asst. Prof. Ampol Wongsa
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Geopolymer, Cementitious material, Recycled material, Lightweight concrete, Pervious concrete, Porous concrete

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2555
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2553