อ. ดร. ศุภกร ติระพัฒน์
Mr. Supakorn Tirapat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Solid and Structural Mechanics, Computational Modeling, Applied Mechanics, Contact Mechanics, Civil Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมโยธา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2561
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2555