อ. ดร. นที พนากานต์
Mr. Natee Panagant
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
structural optimization, meta-heuristics, evolutionary algorithms, finite element analysis

Publication Scopus Journals : Natee Panagant

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2561
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2557
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2552