รศ. ดร. ศราวุธ ชัยมูล
Assoc. Prof. Sarawuth ChaiMool
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Metasurfaces/Metamaterials, Wireless power transfer, Antenna Design, Low power WAN (LPWAN), Microwave Circuit Design

Publication Scopus Journals : Sarawuth ChaiMool

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย, 2545