รศ. ดร. เจษฎา โพธิ์สม
Assoc. Prof. Jetsada Posom
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
์Non-Destructive Testing (NDT) for Agriculture and Food

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2560
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2557
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2553