ผศ. ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย
Asst. Prof. Phanwatt Phungsai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Wastewater Treatment, Characterisation of Dissolved Organic Matter, Advanced Water Treatment, Disinfection by-products

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Urban Engineering, The University of Tokyo Japan, 2559
    M.Eng. ,Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology ไทย, 2556
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554