อ. ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย
Mr. Phanwatt Phungsai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Membrane Technologies for Water and Wastewater Treatment, Characterisation of Dissolved Organic Matter, Advanced Water Treatment,

Publication Scopus Journals : Phanwatt Phungsai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. in Urban Engineering ,วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม, The University of Tokyo ญี่ปุ่น, 2559
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ไทย, 2556
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554