ผศ. ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร
Asst. Prof. Rongrit Chatthaworn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Power system planning, Power system reliability, Renewable energy with power system

Publication Scopus Journals : Rongrit Chatthaworn

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2558
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2554
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552