รศ. ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ
Assoc. Prof. Pirat Khunkitti
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Permanent magnet machine, permanent magnet generator, permanent magnet motor, renewable energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2555