CVS EN KKU

ผศ. ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ
Asst. Prof. Pirat Khunkitti
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2555