อ. ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
Mr. Rattabal Khunphonoi
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2558
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551