อ. ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
Mr. Rattabal Khunphonoi
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2558
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551