ผศ. ดร. ปณิธาน จูฑาพร
Asst. Prof. Panitan Jutaporn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Environmental Science and Engineering, The University of North Carolina at Chapel Hill USA, 2559
    วท.ม. ,การจัดการสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย, 2544