ผศ. ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์
Asst. Prof. Puripong Suthisopapan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
digital communications

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550