ผศ. ดร. วศกร ตรีเดช
Asst. Prof. Wasakorn Treedet
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Combustion theory, Heat transfer, Energy conservation, Automatic control, Control engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2559
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2553
    วศ.บ. ,วิศวศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551