ผศ. ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์
Asst. Prof. Duangkanok Tanangteerapong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Probiotics, Bioplastic, Flow cytometry, Biochemical Engineering, Advanced Materials

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Chemical Engineering, University of Birmingham UK, 2558
    M.Sc. ,Biochemical Engineering , University of Birmingham UK, 2553
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2548