รศ. ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย
Assoc. Prof. Visanu Tanboonchuy
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2555
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544