ผศ. ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย
Asst. Prof. Visanu Tanboonchuy
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2555
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544