ผศ. ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์
Asst. Prof. Sirorat Pattanapairoj
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Data Mining, Decision making, Quality Control

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2557
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2549