รศ. ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน
Assoc. Prof. Kittipong Laloon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2557
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550