อ. ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน
Mr. Kittipong Laloon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2557