ผศ. ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน
Asst. Prof. Kittipong Laloon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2557
    วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550