อ. ดร. จงกฤษฏิ์ จงอุดมการณ์
Mr. Jonggrist Jongudomkarn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Distributed generators, Power quality, Electric machine drives, and Power conversion

Publication Scopus Journals : Jonggrist Jongudomkarn

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy in Engineering ,Electrical Engineering, Osaka University ญี่ปุ่น, 2563
    Diplom-Ingenieur Univ ,Electrical Engineering, Technische Universitat Munchen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 2556
    Bachelor of Science ,Electrical Engineering, Technische Universitat Munchen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 2555