อ. จงกฤษฏิ์ จงอุดมการณ์
Mr. Jonggrist Jongudomkarn
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Diplom-Ingenieur Univ ,Electrical Engineering, Technische Universitat Munchen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 2556