ผศ. ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ
Asst. Prof. Thanawath Niyamosoth
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Inventory Models and Optimization, Maintenance and Rialiability Engineering,Logistics and Supply Chain System, Network and Location Problems

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Operational Research and Cybernetics, University of Chinese Academy of Sciences China, 2557
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2549
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2545