รศ. ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
Assoc. Prof. Panitas Sureeyatanapas
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Multiple Criteria Decision Analysis, Operations Management, Quality Control, Sustainable Manufacturing, Green Logistics, Logistics Management

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Decision Sciences, The University of Manchester United Kingdom, 2557
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2548
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2546