อ. ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
Mr. Panitas Sureeyatanapas
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Multiple Criteria Decision Analysis, Operations Management, Quality Control&Quality Management

JOURNAL Scopus : Panitas Sureeyatanapas

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Decision Sciences, The University of Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, 2557
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,Industrial Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2548
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,Production Engineering, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2546