รศ. ดร. สุรพล ผดุงทน
Assoc. Prof. Surapol Padungthon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Environmental Engineering, Lehigh University USA, 2556
    M.Sc. ,Environmental Engineering, Lehigh University USA, 2552
    วท.บ. ,วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย, 2545