ผศ. ดร. สุรพล ผดุงทน
Asst. Prof. Surapol Padungthon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Environmental Engineering, Lehigh University สหรัฐอเมริกา, 2556
    Master of Science ,Environmental Technology, มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย, 2548
    วิทยาศาสตรบัณฑิต ,Environmental Health, มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย, 2546