อ. ดร. โกวิทย์ พลหาญ
Mr. Kowit Ponhan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Materials Engineering, Manufacturing Process, Nanocomposite Materials, Logistics and supply chain management, Multiple Criteria Decision Analysis, Industrial Work Study and Productivity Improvement

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanics of Materials, University of Leicester UK, 2565
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2553