ผศ. ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
Asst. Prof. Sukangkana Talangkun
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Materials Engineering, Failure Analysis,Heat Treatment of Alloy, Non-Ferrous Alloy Processing

Publication Scopus Journals : Sukangkana Talangkun

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Engineering Materials, The University of Sheffield UK, 2545
    MMet. ,Advanced Metallurgy, The University of Sheffield UK, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไทย, 2539