รศ. ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี
Assoc. Prof. Sumana Ratpukdi
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Biological wastewater and water treatment; Bioremediation; Cell immobilization technology for environmental application; Treatment of Contaminants of Emerging Concern (CECs)

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วท.ด. ,การจัดการสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542