รศ. ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี
Assoc. Prof. Sumana Ratpukdi
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Environmental Management, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542