ผศ. ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง
Asst. Prof. Piyawat Foytong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2555
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547