ผศ. ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง
Asst. Prof. Piyawat Foytong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Piyawat Foytong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Civil Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2555
    Master of Engineering ,Civil Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547