ผศ. ดร. วรายุทธ คัมภีราวัฒน์
Asst. Prof. Warayut Kampeerawat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Power system

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering and Information Systems, The University of Tokyo Japan, 2562
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2548