ผศ. ดร. วรายุทธ คัมภีราวัฒน์
Asst. Prof. Warayut Kampeerawat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Power system

Publication Scopus Journals : Warayut Kampeerawat

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering and Information Systems, The University of Tokyo ญี่ปุ่น, 2562
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง) ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2548