ผศ. ดร. อภิชาติ บุญมา
Asst. Prof. Apichart Boonma
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Reverse Engineering, CAD/CAM, Haptic Aided Design

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, North Carolina State University USA, 2555
    M.S. ,Industrial Engineering, North Carolina State University USA, 2549
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542