รศ. ดร. วิชุดา เสถียรนาม
Assoc. Prof. Wichuda Satiennam
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่ง

Publication Scopus Journals : Wichuda Satiennam

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng ,Transportation Engineering, Asian Institute of Technology Thailand, 2549
    M.Eng ,Transportation Engineering, Asian Institute of Technology Thailand, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542