ผศ. ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส
Asst. Prof. Thitipong Jamrus
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Optimization Problem, Scheduling, Meta-Heuristics, Supply chain and Logistics, Transportation Problem, Operations Research

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering and Engineering Management, National Tsing Hua University Taiwan, 2559
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552