อ. ฐิติพงศ์ จำรัส
Mr. Thitipong Jamrus
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Industrial Engineering and Engineering Management, National Tsing Hua University ไต้หวัน, 2559
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554